bg-pagehero-17.jpg

Na de cursus kunt u fiscale zaken voor de meest uiteenlopende organisaties, bedrijven of particulieren afhandelen. U leert alle mogelijke fiscale vraagstukken vakkundig op te lossen zoals een uitgekiende belastingaangifte voeren en controleren, bezwaar- en beroepschriften opstellen, noem maar op. U leert ook de theorie achter het verzorgen van de aangiftes als winstbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting. De nadruk in elke module ligt in belangrijke mate op de dagelijkse praktijk.

STUDIEPROGRAMMA

De eindtermen van de cursus Belastingadviseur op HBO-niveau komen overeen met de eindtermen van de Bacheloropleiding Fiscaal Recht en Economie van de University of Curaçao. De cursus bestaat uit 10 modulen:

 1. Formeel belastingrecht
 2. Loonbelasting en SVB premies
 3. Boekenonderzoek BAB
 4. Successiebelasting
 5. Inkomstenbelasting (niet winst)
 6. Inkomstenbelasting (winst)
 7. Winstbelasting
 8. Omzetbelasting
 9. Onroerendezaakbelasting en overdrachtsbelasting
 10. Invoerrechten en accijnzen

Formeel Belastingrecht

Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn de rechtsbronnen, heffingstechnieken, navordering/naheffing en sanctiebepalingen, informatieverplichtingen en administratieve verplichtingen, bezwaar en beroep, fiscale boete, invorderingsrente, fiscaal strafrecht, beginselen van behoorlijk bestuur, compromis, vertegenwoordiging, aansprakelijkheid, verjaring, kwijtschelding, betalingsregeling, invordering, de hardheidsclausule en geheimhouding. Binnen deze module gaat u een beroepschrift schrijven naar aanleiding van een casus die u krijgt. In deze module staat centraal de fiscale procestechniek, de vraag hoe een fiscale procedure wordt voorbereid, aan welke eisen voldoet een goed beroepschrift, etcetera.

Loonbelasting en SVB-premies

Uw kennis van loonbelasting en AOV/AWW/AVBZ en cessantia, ziekte- en ongevallenverzekering wordt uitgebreid. Dit onderdeel is gericht op de categoriale inhoudingen op het loon, het onderkennen van belastingsubject en belastingobject en welke tarieven van toepassing zijn bij de diverse heffingen. Daarnaast staat centraal het kunnen toepassen van de fiscale behandeling van aanspraken en uitkeringen in praktische situaties. Ook het opzetten van een loonadministratie met de daarbij behorende administratieve verplichtingen en daarmee gepaard gaande sancties behoort tot de eindtermen. Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn loonbelasting als voorheffing, dienstbetrekking, loon in geld, loon in natura, aanspraken en uitkeringen, pensioen in de loonbelasting, vrije vergoedingen, verstrekkingen en tarieven, loonadministratie en administratieve verplichtingen, aansprakelijkheid, expatriates, spaarfonds en brutering.

Boekenonderzoek BAB

Tijdens deze module leert u wat de rechten en de plichten zijn van de belastingplichtige tijdens het boekenonderzoek. Ook worden de diverse controletechnieken van stichting BAB behandeld. Deze module rondt u af door een advies te schrijven voor uw werkgever.

Successiebelasting

Dit programma geeft een inleiding in het erfrecht, het huwelijksgoederenrecht en schenking/gift met als resultaat aangifte te kunnen invullen met betrekking tot de successiebelasting, schenkingsbelasting en overgangsbelasting. Van de successiebelasting kan het belastingsubject, het belastingobject en het tarief worden omschreven, alsmede kunnen er een aantal vrijstellingen worden toegepast. Onderwerpen die aan de orde komen zijn fictiebepalingen, waardering van de verkrijgingen, wijze van heffing, belastbaar feit, vrijstellingen, bijzondere onderwerpen, waaronder de stichting particulier fonds en trust.

Inkomstenbelasting (niet-winst)

Aan de orde worden gesteld de bronnentheorie, kenmerken van de IB: directe belasting, tijdvakbelasting en persoonlijke belasting, onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen, woonplaatsficties en de rangorderegeling.

In dit onderdeel worden de volgende onderwerpen behandeld: roerend kapitaal, aanmerkelijk belang, onroerende zaken, loon en periodieke uitkering. U kunt aangegeven hoe de belastingschuld voortvloeit uit de wet en welke rol de bronnentheorie speelt. U kunt de verschuldigde belasting en premies berekenen.

Winstbelasting

De volgende onderwerpen worden aan de orde gesteld, heffing van winstbelasting over de winst van ‘lichamen’, zoals een BV, NV en coöperatie, de belastingplicht van stichtingen en verenigingen, de
belangrijkste kenmerken van de winstbelasting (WB), namelijk een directe belasting en aangiftebelasting, de dubbele heffing van WB en IB als gevolg van het klassieke stelsel, binnenlandse belastingplicht voor op Curaçao gevestigde lichamen, zoals een BV maar onder omstandigheden ook vennootschappen opgericht
naar buitenlands recht, vestigingsplaatsfictie voor vennootschappen opgericht naar Curaçaos recht, subjectieve vrijstellingen, winstbepaling in de WB grotendeels conform de IB, met name totaalwinst, jaarwinst, afschrijving, fiscale reserves en investeringsaftrek, twee berekeningsmethoden van de fiscale winst, verschillende verschijningsvormen van kapitaal, niet aftrekbare rente, begrip van het wettelijke ‘arm’s lengthbeginsel’,en een winstafhankelijke rentevergoeding, fiscale eenheid, deelnemingen in binnen- en buitenland, vrijgestelde vennootschap, stichting particulier fonds, trust, economische zone, tax holiday en scheepstonnagebelasting.

Inkomstenbelasting (winst)

Deze module is gericht op ‘onderneming’ en ‘winst’. Onderwerpen die bij ‘onderneming’ aan de orde worden
gesteld zijn de plaats van de bron winst uit onderneming ten opzichte van andere bronnen van inkomen, inhoud van het begrip ‘ondernemer’, inhoud van het begrip ‘onderneming’ volgens de jurisprudentie. Onderwerpen die bij ‘winst’ aan de orde worden gesteld zijn inhoud van het begrip ‘winst in de IB’, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de totale winst, de jaarwinst en de stakingswinst; totale winst = som van de jaarwinsten + stakingswinst; belang van vermogensetikettering; verliesverrekening, onderscheid tussen aftrekbare kosten en niet-aftrekbare (privé) onttrekkingen in het algemeen, niet of beperkt aftrekbare bedrijfskosten in het bijzonder, niet aftrekbare kosten ten behoeve van de ondernemer in privé in het bijzonder, bijtellingen in verband met privé-gebruik, met name de auto van de zaak. Onderwerpen die ook aan de orde komen zijn foutenleer, investeringsaftrek, fiscale reserves en voorzieningen, staken van een onderneming, overdracht en liquidatie, stakingswinst, doorschuiven bij staking en inbreng in een NV.

Omzetbelasting

Het vak richt zich op het zelfstandig verzorgen van een aangifte omzetbelasting van zowel binnenlands als buitenlands opererende ondernemingen. Ook de bijzondere regelgeving in de omzetbelasting moet kunnen worden toegepast ten aanzien van bijvoorbeeld kleine ondernemers, aannemingsverhoudingen en onroerende zaken. Onderwerpen als de belastingplichtige/de overheid en de omzetbelasting, maatstaf van heffing en tarief, vrijstellingen, aftrek van voorbelasting, onroerend goed, ABC-leveringen, kleine ondernemersregeling, administratieve verplichtingen en factuurvereisten komen aan bod.

Onroerendezaakbelasting en overdrachtsbelasting

Deze module geeft u kennis van en inzicht in de onroerendezaakbelasting en overdrachtsbelasting. 

invoerrechten en accijnzen

Deze module geeft u kennis van en inzicht in de invoerrechten en accijnzen.

VOOROPLEIDING

HAVO/VWO/SBO 4 werk- en denkniveau

STUDIEDUUR EN LESGELD

25 maanden (46 sessies van 2 uren)

fl. 5.485 ineens; in termijnen fl. 350 + 21 x fl. 275 (inclusief OB, exclusief lesmateriaal en examengeld); examengeld fl. 75,00 per examen(zitting)

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen.

Betalingsregeling op maat is mogelijk.

LESMATERIAAL

De heer mr.drs. Javier Silvania is auteur van het boek Belastingrecht Curaçao. Het lesmateriaal ontvangt u digitaal. Wel dient u zelf het meest recente wetboek Belastingwetgeving van KPMG aan te schaffen. Vanuit deze website www.itman-nv.com downloadt u de aangifteprogramma's. Het overige lesmateriaal, de opgaven en uitwerkingen kunt u downloaden vanuit onze STUDENT/ DOCENT portal.

DOCENT

mr. drs. Javier Silvania

EXAMEN

Elke module wordt afgesloten met een examen.

DIPLOMA

Indien u alle examenonderdelen met een voldoende heeft afgerond, ontvangt u het ABC einddiploma Belastingadviseur op HBO-niveau. 

logo

VERVOLGOPLEIDING

HBO Payroll Adviseur: u hoeft dan alleen de module Arbeidsrecht te volgen (fl. 550, excl. examengeld). Voor de modulen Loonbelasting, Formeel belastingrecht en Boekenonderzoek BAB krijgt u vrijstelling.

EXTRA INFORMATIE

Bezitters van het diploma HBO Payroll Adviseur krijgen vrijstelling voor de modulen Loonbelasting en Premies, Formeel Belastingrecht en Boekenonderzoek BAB. U krijgt hierbij een korting van fl. 1.085. Voor het lesgeld betaalt u dan 16 x fl. 275.

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

Cursussen en data

HBO Actualiteitencollege winstbelasting

dinsdag | 19 maart 2019 | 18:00-20:00

Roodeweg 100

HBO BELASTINGADVISEUR

zaterdag | 16 maart 2019 | 10:30-12:30

West Ronde Klip

HBO Payroll Adviseur

vrijdag | 10 mei 2019 | 18:00-20:00

Roodeweg 100

Andere cursussen

  string(9) "Belasting"
 • HBO Praktijkdiploma Loonadministratie

  De cursus Praktijkdiploma Loonadministratie op HBO niveau is geschikt voor administratieve m... Lees meer...  
 • HBO Belastingadviseur

  Na de cursus kunt u fiscale zaken voor de meest uiteenlopende organisaties, bedrijven of par... Lees meer...  
 • HBO Payroll Adviseur

  De cursus Payroll Adviseur op HBO-niveau is geschikt voor de gevorderde salarisadministrateu... Lees meer...  
 • HBO Actualiteitencollege Winstbelasting - Nieuw!

  In 2018 is de Winstbelasting ingrijpend veranderd. Deze cursus is bestemd voor de meer ervar... Lees meer...  

Onze Partners